Regulamin AZS AWF

Strona główna » Dokumenty » Regulamin AZS AWF
§1
 1. Zarząd KS AZS AWF Wrocław, zwany dalej Zarządem, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Klub w sądzie i poza sądem, zarządza jego majątkiem i sprawami, odpowiada za należyte prowadzenie biura Klubu oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał powziętych przez Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze i Zarząd Klubu.
 2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji poza kompetencjami Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
§2
 1. Zarząd składa się z Prezesa, Dyrektora Klubu oraz 9 członków w tym dwóch Vice Prezesów ds. Sportu, Organizacji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 2. W skład Prezydium Klubu wchodzą Prezes, Dyrektor oraz dwóch Vice Prezesów ds. Sportu, Organizacji oraz dwóch członków wybranych przez Zarząd.
§3
 1. Zarząd powołuje w ramach swoich struktur rady programowe:
  1. Radę programowo – badawczą.
  2. Radę upowszechniania.
  3. Radę organizacyjno-marketingową.
  4. Radę ds. współpracy z AWF.
  5. Radę Sportową.
 2. Zarząd powołuje przewodniczących rad programowych oraz pełni funkcje kontrolną nad w/w radami.
§4
 1. Zarząd zatwierdza bilans Klubu przedłożony przez biuro Klubu z Dyrektorem i Główną Księgową na czele i przyjmuje budżet wg. powyższych procedur.
 2. Zarząd podejmuje decyzje finansowe dotyczące funkcjonowania struktur sportowo-organizacyjnych tj. podziału środków w ramach ACSS, zatrudniania trenerów sekcji sportowych i pracowników biura KS AZS AWF, zatwierdza regulaminy stypendiów uznaniowych i sportowych klubu.
 3. Zarząd upoważnia Prezesa, Dyrektora Klubu i Główną Księgową do reprezentowania Klubu w sprawach majątkowych oraz podpisywania umów sponsorskich.
§5
 1. Zarząd Klubu zatwierdza zakres obowiązków Dyrektora i sprawuje nadzór nad jego pracą.
 2. Vice Prezesi raz na rok składają pisemną informację z wykonania zadań wynikających z zakresu swoich kompetencji / czynności.
§6
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się wg postanowień Statutu Klubu.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się wg. postanowień Statutu Klubu.
§7
 1. Zarząd może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej 1/2 wybranego składu zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w razie równości głosów przeważa głos Prezesa.
 3. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Na wniosek chociażby jednego członka Zarządu, Prezes zarządza głosowanie tajne.
 4. Na posiedzenia Zarządu zapraszany jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§8
 1. Zarząd na swoich posiedzeniach podejmuje postanowienia w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu mają postać odrębnego dokumentu stanowiącego załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu, który podpisuje w imieniu Zarządu Prezes Zarządu.
 3. Uchwały podejmowane przez Zarząd, oznaczane są cyfrą arabską oraz rokiem ich podjęcia.
§9
 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Prezesa. Protokoły powinny zawierać kolejny numer protokołu, datę, porządek obrad, listę obecnych Członków Zarządu, treść podjętych uchwał.
 2. Protokoły z posiedzenia Prezydium podpisuje obecny Prezes Zarządu.
 3. Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu i Prezydium podpisują listy obecności stanowiące załącznik do protokołu.
 4. Protokoły zamieszcza się w osobnej księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Klubu.
 5. Za prawidłową obsługę biura Zarządu odpowiada Dyrektor Klubu.
§ 10
 1. Stypendia i nagrody dla zawodników i trenerów zatwierdza Zarząd na wniosek właściwego przedstawiciela danej sekcji, Prezesa lub Dyrektora klubu.
§ 11
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Klubu.
§ 12
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 10.12.2012