dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., prezes KS AZS-AWF Wrocław

Strona główna » dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw., prezes KS AZS-AWF Wrocław

Prezes KS AZS-AWF Wrocław: dr hab. nauk o kulturze fizycznej Andrzej Rokita, prof. nadzw. urodził się 23 lipca 1968 r. w Byczynie.

W 1988 r. ukończył z wyróżnieniem Technikum Mechaniczne w Kluczborku, a w 1992 roku – również z wyróżnieniem – studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując specjalność trenerską z piłki ręcznej.

Został laureatem konkursu "PRIMUS INTRER PARES", był stypendystą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Jest trenerem II klasy. Uprawiał grę w piłkę ręczną w KS Metal Kluczbork oraz w AZS Politechnika Wrocławska. Przez dwa lata pracował jako trener piłki ręcznej juniorów w MKS Juvenia Wrocław. W latach 1992-2002 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, jednocześnie pracując jako asystent w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych.

W 1997 r. ukończył studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i napisał pracę doktorską pod kierunkiem prof. T. Koszczyca "Zainteresowanie formami aktywności ruchowej a postawa wobec kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych". Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2009 roku.

Od 2010r zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem Prorektora ds. współpracy z zagranicą, jednocześnie pełniąc funkcję uczelnianego koordynatora programu Socrates-Erasmus. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego (1999-2002 oraz 2002-2005).

W roku 2008 wybrany na Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego. Od 2001 r. jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W latach 2000-2005 pełnił równocześnie kilka funkcji na rzecz uczelni: był członkiem komisji ds. przygotowania prezentacji Wydziału Wychowania Fizycznego podczas Dolnośląskich Targów Edukacyjnych, autorem oraz współautorem "Informatora na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", zastępcą przewodniczącego Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej (w rekrutacji kandydatów na studia), członkiem komisji ds. akredytacji Wydziału Wychowania Fizycznego (w 2000 r.), członkiem Uczelnianej Komisji Lokalowej.

W następnych latach był sekretarzem Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej (2005-2007), w kadencji 2005-2008 członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktyki oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni.

Od 2008r jest Kierownikiem Katedry Zespołowych Gier Sportowych oraz Kierownikiem Zakładu Gier z Piłką. Współtworzył piłki edukacyjne "Edubal". Jest autorem ponad 90 publikacji oraz współautorem dwóch książek na temat możliwości wykorzystania piłek edukacyjnych w kształceniu wczesnoszkolnym. Jest także autorem monografii nt: "Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "Edubal" w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów".

Zajmuje się diagnozowaniem zainteresowań aktywnością ruchową oraz diagnozowaniem wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych "Edubal" w kształceniu zintegrowanym.

Opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów.

Współautor i współwykonawca projektu badawczego pt. "Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUBAL", zatwierdzonego i finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Badań Naukowych, do realizacji w latach 2004-2007.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej oraz członkiem European College of Sport Science (od 1999 r.), a także od 2001 założycielem i sekretarzem, a obecnie członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych.

Od 2011r Andrzej Rokita jest członkiem Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Sportu i Turystyki.

W latach 2008 – 2012 był vice-prezesem oraz członkiem Prezydium i Zarządu KS AZS – AWF Wrocław.

Od 10.12. 2012 jest Prezesem KS AZS-AWF Wrocław.

Od 2008r jest członkiem Zarządu Głównego AZS, członkiem Rady Sportu ZG AZS, od 2012r przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS.

Od 2011 jest członkiem Wrocławskiej Rady Sportu. Andrzej Rokita dwukrotnie był członkiem kierownictwa misji Uniwersjadowej: Harbin (Chiny – 2009) oraz Erzerum (Turcja – 2011).

Od 2010 / 2011 prowadzi zajęcia w Deutsche Sporthochschule Koln – realizując przedmiot „Educational ball – Edubal”. Hobby – ogród.